Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

A St. Lucia Wedding Video - Jalouise Plantation

The live Steel Pan Band is the best part of this event! Enjoy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét