Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Quick Palette: Pale Pink & Grey


Such a lovely photo and a romantic palette! {Image by Lafayette via Lilac & Ivy}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét