Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Quick Palette: Pink and Yellow


Love this cheery print, and the combination of colors! {Image from La Joie de Vivre}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét