Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010


Photo Shoot with Karen Custer Thurston....
Turkish-Egyptian Dancer and Choreographer Extraordinaire!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét