Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Origami Balloon Lanterns

Oh so pretty! 

 

Perfect little addition to add to the festivities of a Destination Wedding! Sweet little origami balloon lanterns first spotted here, on {frolic}.


Folded flat, these would travel well... don't you think?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét