Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

WEDDING DRESSES: CHARLOTTE CASADEJUS


We love the beautiful Margot dress by Charlotte Casadejus. We know that feathers were so last year. But we don't care.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét