Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

WEDDING VEILS: EMI SUZUKI


Love the sinamay and pearls that adorn this lovely headpiece by Emi Suzuki. The ivory color of this piece is just amazing.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét