Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

WEDDING VEILS: IDOJOUR WEDDING VEILS


I so love this unique flower horsehair fascinator by idojour. Perfect for when you just don't want a full blown veil.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét