Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Hold me Tight

Celestina Rainbow paua shell bag

KOTUR, Morley Croc Embossed Clutch

Celestina Hand-painted stingray clutch

Stella McCartney

Celestina Shagreen Clutch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét