Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Quick Palette: Plum and Tan


For the second palette of the day - plum and tan. Which is your favorite? {Image from Sara Story via coco+kelley}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét