Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Jennifer Lawrence Style

Since her movie" The Hunger Games", Jennifer Lawrence became a style icon combining between simplicity and elegance.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét